نمونه سوالات پایه دهم

نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون ریاضی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/12/23

موضوع : آزمون هفتگی
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون دینی

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/12/06

موضوع : آزمون هفتگی
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون ریاضی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/11/28

موضوع : آزمون هفتگی
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون عربی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/11/01

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فیزیک 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/27

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون حسابان 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/27

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون شیمی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/25

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون جغرافی

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/24

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زبان انگلیسی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/22

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون سواد رسانه

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/21

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون آمادگی دفاعی

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/21

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون ریاضی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/19

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون نگارش 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/17

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فارسی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/17

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون هندسه 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/13

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زیست شناسی 1

پایه دهم تجربی

تاریخ آزمون : 1401/10/13

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون دین و زندگی

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/10/10

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زیست 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/09/01

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون آمار 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/09/01

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زبان 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/08/28

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فیزیک 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/08/24

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون ریاضی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/08/17

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فارسی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/08/14

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون هندسه 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/08/10

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زیست 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/08/10

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون عربی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/08/07

موضوع : درس اول
پاسخنامه سوالات پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات شیمی پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون شیمی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/08/03

موضوع : فصل اول
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات پایه دهم

سوالات آزمون آمار 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/07/26

موضوع : اصل ضرب و فاکتوریل
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات زبان پایه دهم

سوالات آزمون زبان 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/07/23

موضوع : درس یک
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات فیزیک 1 پایه دهم

سوالات آزمون فیزیک 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/07/19

موضوع : کمیتها و اندازه گیری
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات فارسی پایه دهم

سوالات آزمون فارسی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/07/16

موضوع : ستایش و درس 1 و آرایه ها
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات ریاضی یک

سوالات آزمون ریاضی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/07/12

موضوع : فصل اول – درس یک
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات عربی پایه دهم

سوالات آزمون عربی 1

پایه دهم

تاریخ آزمون : 1401/07/09

موضوع : دوره عربی نهم
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه