نمونه سوالات پایه یازدهم

نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فیزیک

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/12/23

موضوع : آزمون هفتگی
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون دینی 

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/12/06

موضوع : آزمون هفتگی
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون حسابان 

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/11/28

موضوع : آزمون هفتگی
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون عربی 2 

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/10/29

موضوع : پایانی نوبت اول سری دوم
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون محیط زیست

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/10/29

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فیزیک 2

پایه یازدهم رشته تجربی

تاریخ آزمون : 1401/10/24

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زمین شناسی

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/10/24

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زبان انگلیسی 2

پایه یازدهم 

تاریخ آزمون : 1401/10/22

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فیزیک 2

پایه یازدهم رشته ریاضی

تاریخ آزمون : 1401/10/21

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون تاریخ

پایه یازدهم 

تاریخ آزمون : 1401/10/21

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون شیمی 2

پایه یازدهم 

تاریخ آزمون : 1401/10/19

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون نگارش 2

پایه یازدهم 

تاریخ آزمون : 1401/10/17

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فارسی 2

پایه یازدهم 

تاریخ آزمون : 1401/10/17

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون عربی 2

پایه یازدهم 

تاریخ آزمون : 1401/10/15

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون حسابان 2

پایه یازدهم 

تاریخ آزمون : 1401/10/14

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون هندسه 2

پایه یازدهم 

تاریخ آزمون : 1401/10/13

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زیست شناسی 2

پایه یازدهم رشته تجربی

تاریخ آزمون : 1401/10/13

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون دین و زندگی 2

پایه یازدهم 

تاریخ آزمون : 1401/10/10

موضوع : پایانی نوبت اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون عربی 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/09/12

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون آمار و احتمال 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/09/01

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه به زودی بارگذاری می گردد

نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زبان 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/08/28

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه به زودی بارگذاری می گردد

نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون حسابان 1

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/08/24

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه به زودی بارگذاری می گردد

نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فیزیک 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/08/17

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه به زودی بارگذاری می گردد

نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فارسی 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/08/14

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه به زودی بارگذاری می گردد

نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون هندسه 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/08/10

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه به زودی بارگذاری می گردد

نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زیست 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/08/10

موضوع :
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه به زودی بارگذاری می گردد

نمونه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون عربی 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/08/07

موضوع : ترجمه درس هفتم / قواعد درس اول
پاسخنامه سوالات پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات شیمی پایه دهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون شیمی 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/08/03

موضوع : فصل اول
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه به زودی بارگذاری می گردد

نمونه سوالات پایه یازدهم

سوالات آزمون آمار و احتمال 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/07/26

موضوع : منطق گزاره ها
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات زبان پایه یازدهم

سوالات آزمون زبان 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/07/23

موضوع : درس اول (مباحث تدریس شده)
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات حسابان 1 پایه دهم

سوالات آزمون حسابان 1

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/07/19

موضوع : دنباله و معادله درجه 2
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات فارسی پایه یازدهم

سوالات آزمون فارسی 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/07/16

موضوع : ستایش و درس 1 و آرایه ها
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات فیزیک پایه یازدهم

سوالات آزمون فیزیک 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/07/12

موضوع : فصل اول – بار الکتریکی
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه

نمونه سوالات عربی پایه یازدهم

سوالات آزمون عربی 2

پایه یازدهم

تاریخ آزمون : 1401/07/09

موضوع : ترجمه صحیح افعال
پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پاسخنامه