نمونه سوالات پایه دوازدهم

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون نوبت اول پایه دوازدهم (ریاضی و تجربی)

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1402/10/18 

موضوع  : حسابان ، ریاضی ، هندسه ، گسسته ، فیزیک ، شیمی ، دینی ، زیست

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون ادبیات 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/12/05 

موضوع  : آزمون هفتگی

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون دینی 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/12/05 

موضوع  : آزمون هفتگی

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون عربی 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/12/03 

موضوع  : آزمون هفتگی

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زبان 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/12/02 

موضوع  : آزمون هفتگی

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فیزیک 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/10/27 

موضوع  : پایانی نوبت اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون گسسته

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/10/24 

موضوع  : پایانی نوبت اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زیست 3

پایه دوازدهم رشته تجربی

تاریخ : 1401/10/24 

موضوع  : پایانی نوبت اول سری دوم

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون هویت اجتماعی

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/10/22 

موضوع  : پایانی نوبت اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون هندسه 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/10/21 

موضوع  : پایانی نوبت اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زیست 3

پایه دوازدهم رشته تجربی

تاریخ : 1401/10/21 

موضوع  : پایانی نوبت اول سری اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون شیمی 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/10/18 

موضوع  : پایانی نوبت اول

پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
پاسخنامه
نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون سلامت و بهداشت

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/10/17 

موضوع  : پایانی نوبت اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون ریاضی 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/10/14 

موضوع  : پایانی نوبت اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون زبان 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/10/12 

موضوع  : پایانی نوبت اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون عربی 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/10/11 

موضوع  : پایانی نوبت اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون فارسی 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/10/10 

موضوع  : پایانی نوبت اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون دین و زندگی 3

پایه دوازدهم 

تاریخ : 1401/10/08 

موضوع  : پایانی نوبت اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/09/15 به همراه پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی

موضوع ⇐  حسابان : حد و پیوستگی / هندسه : دایره / گسسته : همنهشتی و معادلات سیاله

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/09/15 به همراه پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته تجربی

موضوع ⇐  ریاضی : حد و پیوستگی / زیست : فصل 1 دوازدهم فصل 3 دهم

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/09/12 به همراه پاسخنامه

پایه دوازدهم  

موضوع ⇐  فیزیک پایه : اتصال مقاومت / فیزیک : نوسان / شیمی :  شیمی 3 فصل دوم تا مبحث جاری شدن الکترون و عدد اکسایش

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/09/08 به همراه پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی 

موضوع ⇐  حسابان : حد  / هندسه : دایره / گسسته :  همنهشتی

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/09/08 به همراه پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته تجربی

موضوع ⇐  ریاضی : حد  / زیست : فصل چهارم گفتار 2 و 3

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/09/05 به همراه پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی 

موضوع ⇐  فیزیک پایه : توان الکتریکی و تقسیم جریان  / فیریک : حرکت دایره ای / شیمی 1 : فصل دوم  / شیمی 3 : فصل یک

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/09/05 به همراه پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته تجربی 

موضوع ⇐  فیزیک پایه : توان الکتریکی و تقسیم جریان  / فیریک : دینامیک / شیمی 1 : فصل دوم /  شیمی 3 : فصل یک

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/09/01 

پایه دوازدهم 

موضوع ⇐  عربی 3 : درس سوم

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/09/01 

پایه دوازدهم 

موضوع ⇐  زبان 3 : درس اول واژگان تا صفحه 29

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/24 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی

موضوع ⇐  حسابان : حد / هندسه : دایره   / گسسته : همنهشتی

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/24 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته تجربی

موضوع ⇐  ریاضی : حد / زیست  : فصل چهارم

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/21 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم 

موضوع ⇐  فیزیک پایه : مدار الکتریکی / فیزیک : دینامیک تا آخر تکانه   / شیمی : شیمی 1 فصل اول – شیمی 3 تا آخر PH

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/17 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی

موضوع ⇐  حسابان : معادلات مثلثاتی / هندسه : مبحث تدریس شده   / گسسته : بخش پذیری ب م م – ک م م

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/17 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته تجربی

موضوع ⇐  ریاضی : معادلات مثلثاتی  / زیست : ژنتیک گیاهی و جانوری

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/14 

پایه دوازدهم 

موضوع ⇐ فیزیک پایه : مقاومت الکتریکی / فیزیک : دینامیک تا پایان نیروی اصطکاک جنبشی / شیمی : شیمی 1 فصل 1 + شیمی 3 تا آخر ثابت اسیدی

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/12 

پایه دوازدهم 

موضوع ⇐ گسسته : فصل اول تا انتهای ب.م.م و ک.م.م

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/12 

پایه دوازدهم 

موضوع ⇐  زیست : فصل دوم و سوم

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/10 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی

موضوع ⇐   حسابان : مثلثات / هندسه : فصل دوم مکان هندسی / گسسته : بخش پذیری

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/10 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته تجربی

موضوع ⇐   ریاضی  : مثلثات / زیست شناسی : فصل 3

نمونه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/07 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم 

موضوع ⇐   فیزیک پایه : قانون اهم / فیزیک دوازدهم : قانون اصطکاک / شیمی : ثابت اسیدی

نمونه سوالات عربی پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/03 

پایه دوازدهم 

موضوع ⇐  عربی 3  :  فصل چهارم

پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
پاسخنامه
نمونه سوالات زبان پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سوالات آزمون  1401/08/03 

پایه دوازدهم 

موضوع ⇐  زبان 3  :  فصل اول

پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
پاسخنامه
نمونه سوالات پایه دوازدهم

سوالات آزمون 1401/07/28 

پایه دوازدهم 

موضوع ⇐  هندسه : جامع فصل اول سال دوازدهم (ماتریس و دترمینان)

پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
پاسخنامه به زودی بارگذاری میگردد
نمونه سوالات پایه دوازدهم

سوالات آزمون 1401/07/26 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی

موضوع ⇐  مثلثات / دترمینان و وارون / بخشپذیری

نمونه سوالات پایه دوازدهم

سوالات آزمون 1401/07/26 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته تجربی

موضوع ⇐  ریاضی : مثلثات / زیست دوازدهم فصل دوم

نمونه سوالات پایه دوازدهم

سوالات آزمون 1401/07/23 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی

موضوع ⇐ فیزیک پایه : فصل1 دهم  /  فیزیک دوازدهم : قوانین سه گانۀ نیوتن /  شیمی : صابونها و فصل1 دهم

نمونه سوالات آزمون پایه دوازدهم

سوالات آزمون 1401/07/21 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی

موضوع ⇐  فیزیک 3  : جامع فصل اول

نمونه سوالات آزمون پایه دوازدهم

سوالات آزمون 1401/07/21 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته تجربی

موضوع ⇐  فیزیک 3  : جامع فصل اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم

سوالات آزمون 1401/07/19 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی

موضوع ⇐ حسابان: مثلثات / هندسه: دترمینان و وارون / گسسته: فصل1 تا ابتدای بخشپذیری

نمونه سوالات پایه دوازدهم

سوالات آزمون 1401/07/19 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته تجربی

موضوع ⇐ ریاضی: مثلثات / زیست شناسی: فصل دوم سال دوازدهم، گفتار2

نمونه سوالات پایه دوازدهم

سوالات آزمون 1401/07/16 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی

موضوع ⇐  فیزیک دهم : فصل1 /  فیزیک دوازدهم : قوانین نیوتون  /  شیمی : مقدمات صابون و فصل1 دهم

نمونه سوالات حسابان پایه دوازدهم

سوالات آزمون 1401/07/14 

پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی

موضوع ⇐    حسابان 2 : جامع فصل یک

پاسخنامه سوالات پایه دوازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
پاسخنامه
نمونه سوالات پایه دهم رشته ریاضی

سوالات آزمون 1401/07/12 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی

موضوع ⇐  حسابان جامع فصل1 / گسسته: نظریه اعداد استدلال / هندسه: دترمینان و ماتریس وارون

نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته تجربی

سوالات آزمون 1401/07/12 همراه با پاسخنامه 

پایه دوازدهم رشته تجربی

موضوع ⇐     ریاضی جامع فصل1   /   زیست فصل دوم گفتار اول

نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته ریاضی همراه با پاسخنامه

سوالات آزمون 1401/07/09 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته ریاضی

موضوع ⇐    فیزیک : جامع فصل یک – سقوط آزاد        شیمی : مسایل استوکیومتری

نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته تجربی همراه با پاسخنامه

سوالات آزمون 1401/07/09 همراه با پاسخنامه

پایه دوازدهم رشته تجربی

موضوع ⇐      فیزیک : جامع فصل یک – حرکت شتابدار         شیمی : مسایل استوکیومتری