اسامی کادر

مدیریت

لوگو آموزش و پرورش منطقه دو تهران دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

مدیریت

آقای سیّد مجید متولیان

اسامی کادر دبیرستان صنعتی شریف آقای سید مجید متولیان مدیریت دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
پرچم ایران

اسامی کادر اجرایی

معاونت آموزشی

آقای پدرام علی مرادی

پدرام علیمرادی معاونت آموزشی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

مسئول پایۀ دهم

آقای محسن شهریان

محسن شهریان مسئول پایه دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

مسئول پایۀ یازدهم

آقای وحید قلیچ خانی

وحید قلیچ خانی مسئول پایه یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
مسئول پایۀ یازدهم دبیرستان شریف

مدیر دروس

آقای سید جلال الدین بی آزاران

سید جلال الدین بی آزاران مدیر دروس دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

معاونت انضباطی

آقای رضا اختیار زاده

رضا اختیار زاده معاونت انضباطی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

معاونت پرورشی

آقای محمد امین احمد زاده

محمد امین احمد زاده معاون پرورشی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اسامی دبیران پایه دوازدهم

پدرام علیمرادی

دبیر عربی پایه دوازدهم

پدرام علیمرادی دبیر عربی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

مصطفی داودپور

دبیر فیزیک پایه

مصطفی داودپور دبیر فیزیک دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اکبر عزتی

دبیر زبان انگلیسی

علی اکبر عزتی دبیر زبان انگلیسی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

حمید فدائی فرد

فیزیک دوازدهم ریاضی

حمید فدائی فرد دبیر فیزیک دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

حمید رهنما

دبیر هندسه

حمید رهنما دبیر گسسته دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

عبدالرضا مرادی

دبیر ادبیات

علی اکبر عزتی دبیر زبان انگلیسی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

حسین ذبحی تفت

دبیر زیست شناسی

حسین ذبحی تفت دبیر زیست شناسی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

مهدی صنیعی طهرانی

دبیر شیمی

مهدی صنیعی طهرانی دبیر شیمی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

محسن شهریان

دبیر حسابان و ریاضی تجربی

محسن شهریان دبیر حسابان و ریاضی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

هادی ناصری

دبیر دین و زندگی

هادی ناصری دبیر دین و زندگی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

محمد شاه محمدی

دبیر گسسته

محمد شاه محمدی دبیر گسسته دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

اسامی دبیران پایه (دهم و یازدهم)

حسین ذبحی تفت

دبیر زیست شناسی پایه

حسین ذبحی تفت دبیر زیست شناسی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

مصطفی داودپور

دبیر فیزیک پایه

مصطفی داودپور دبیر فیزیک دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

محسن شهریان

دبیر ریاضی دهم

محسن شهریان دبیر ریاضی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

پدرام علیمرادی

دبیر عربی پایه یازدهم

پدرام علیمرادی دبیر عربی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

وحید قلیچ خانی

دبیر حسابان پایه یازدهم

وحید قلیچ خانی دبیر حسابان یازدهم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

محمد امین احمدزاده

دبیر سواد رسانه دهم

محمد امین احمد زاده دبیر سواد رسانه دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

علی یوسفی

دبیر هندسه پایه

علی یوسفی دبیر هندسه دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

محمد عبدالهی

دبیر شیمی پایه دهم

محمد عبدالهی دبیر شیمی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

داوود شیروانی

دبیر عربی دهم

داوود شیروانی دبیر عربی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سید محمود موسوی

دبیر آمار و احتمال پایه دهم

سید محمد موسوی بیوکی دبیر آمار و احتمال دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

محسن معینی

دبیر شیمی پایه یازدهم

محسن معینی دبیر شیمی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

علی بختیاری

دبیر آمار و احتمال پایه یازدهم

علی بختیاری دبیر آمار و احتمال دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

امیر ایوبی

دبیر زبان انگلیسی پایه

امیر ایوبی دبیر زبان انگلیسی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

علیرضا شجاعی

دبیر ادبیات فارسی پایه

علیرضا شجاعی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

حامد غریب زاده

دبیر کار آفرینی پایه دهم

حامد غریب زاده دبیر کار آفرینی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

محمود زر آسوند

دبیر ورزش فوتبال پایه یازدهم

محمود زرآسوند دبیر ورزش دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

علی باجلان

دبیر ورزش رشته والیبال پایه دهم

علی باجلان دبیر ورزش دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

عرفان ریاحی

دبیر محیط زیست و زمین شناسی پایه یازدهم

عرفان ریاحی دبیر محیط زیست و زمین شناسی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

سجاد به پسند

دبیر دینی پایه

محمدرضا سرمستی

دبیر ورزش پایه دهم