اردوی تابستانی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف در نمایشگاه و موزه هوایی تهران