پارامترهای تاثیر گذار در انتخاب رشته دبیرستان و کنکور