کلاسهای تابستانی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

کلاسهای تابستانی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

کلاسهای تابستانی 1401

از ابتدای مرداد ماه 141 کلاسهای تابستانی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف به شرح ذیل آغاز به فعالیت نمود .اردوهای علمی تفریحی و کلاسهای آموزشی و مهارتی و کلاسهای درسی و…